در حال نمایش 2 نتیجه

بانکه

بانـکـه کلیـز با طـراحـی مـنـحصـر بـه فـرد، در عیـن زیبـایــی بـا اســتـفـاده از در سیــلـیــکــونی از ورود هــوا تا حــد مــمـــکن جلــوگیری کـــرده ومــواد غــذایی را بـه مـدت طـولانی سـالـمنگـه می دارد . بـانکـه های کلـیز در بسته بندی6 عددی و سه رنگ ارایه می گردد. *قابل توجه* فــقــط بــرای نـــگـهــداری غـــذاهـــای خــشــک مــنــاسب اســت .

ظرف تترالاک

تـتـرالاک هـای کلـیـز با استـفـاده از فـنـاوری جـدیــد و تـزریـق هـمـزمان بـه طـور کـامـل آببنـد هستنـد و بـه راحـتـی قـابـل شـسـتـشـو می بـاشنـد. تـتــرالاک هـای کلـیـز هـم در بـسـتـه بـنـدی 2 تایـی و هم بـه طور تکی در 5 سـایـز قـابل ارایــه مـی باشـنـد. تترالاک ها بـرای نگهـداری ، حمل و نقل انـواع مـواد غذایـی با کاربرد های متنوع می باشند.