آبکش تاشو

آبکش تاشو کلیـز این امکان را به شما می دهد تا با اشغال فضای کمتر کارایی بیشتری داشته باشید. ایـن محصـول بـا استـفــاده از مــواد اولـیــه مـرغـوب حـافـظ سـلامـتـی شـماسـت. *قابل توجه*لطفاً از آبکش به عنوان بخارپز استفاده نکنید.