بانکه

بانـکـه کلیـز با طـراحـی مـنـحصـر بـه فـرد، در عیـن زیبـایــی بـا اســتـفـاده از در سیــلـیــکــونی از ورود هــوا تا حــد مــمـــکن جلــوگیری کـــرده ومــواد غــذایی را بـه مـدت طـولانی سـالـمنگـه می دارد . بـانکـه های کلـیز در بسته بندی6 عددی و سه رنگ ارایه می گردد. *قابل توجه* فــقــط بــرای نـــگـهــداری غـــذاهـــای خــشــک مــنــاسب اســت .